ഇന്ത്യയെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപെടുത്തണമെന്നു യുഎസ് കമ്മിഷൻ; മതപീഡനം ആരോപിക്കുന്നു

https://emalayalee.com/vartha/289543

INDIA TODAY 🇮🇳☔🌧️💦💧
Father StanSwami😭🇺🇳 #HumanRightViolations #UNRightCouncil
#bjp_lootti_lootti #40%Commission_bjp_Govt
#Hindu_Muslim_Christian_Bhai_Bhai #United_We_Will_Win 🇮🇳
#Give_Us_jobs


40%Commission BJP Government 
Demonitization bjp Government 
#NoteBandhi_bjp 
#MicroBusinessesFailed 
#ATM_Deaths270 
#bjp_killed700Farmers 
#Modani_bjpGovt 
#Whos_$20000Croers ? #Who_ChineseMan ?
#KuzhalDhanYojana  #bjp_loottilootti  #bjp_divide_rule_failling
UNDER CONGRESS  GOVT IT WAS #1. ELECT INC CANDIDATES NOW       
#raveendrannarayanan

Raveendran Narayanan USA

Published by Raveendran Narayanan

CREATOR OF SARVA KALA VALLABHAN GROUP & AIR CONDITIONING OF MOTHER EARTH. http://www.acmotherearth.org During September 2018, EARTH Science Conference Committee Zurich, Switzerland awarded certificate for 78 Slides Wet Transfer presentation of Airconditioningthemotherearth.AUTHOR "Environmental Rapes & H.R. Abuses Lead to Climate Change Control" soon releasing in USA ( Full color 500 Pages). AUTHOR of many published papers by Interntional Desalination Association ( IDA ) World Congresses on Water & Environmental Protection since 1995. Member of Many Water Associations including Indian Desalination Association ( InNDA ) . Earth Science Conference Committee, ZURICH SWITZERLAND, awarded certificate "AIR CONDITIONING THE MOTHER EARTH" for wet transfer presentation of 78 slides during September 06, 2018 Basket Ball Player. https://www.facebook.com/groups/VALLABHAN/?bookmark_t=group https://www.facebook.com/raveendran.narayanan?ref=tn_tnmn & http://www.linkedin.com/pub/raveendran-narayanan/20/366/8a5 www.airconditioningthemotherearth.com https://acmotherearth.com https://www.facebook.com/pages/AIRCONDITIONING-OF-MOTHER-EARTH/186829931365261?bookmark_t=page https://Google.com/Raveendran Narayanan https://twitter.com/#!/Raveendrannaray https://www.acmotherearth.blog raveendrannarayanandotcom1.wordpress.com

2 thoughts on “ഇന്ത്യയെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപെടുത്തണമെന്നു യുഎസ് കമ്മിഷൻ; മതപീഡനം ആരോപിക്കുന്നു

 1. 40%Commission BJP Government 😭😭😭
  Demonitization bjp Government 😭😭😭
  #NoteBandhi_bjp 😭😭😭
  #MicroBusinessesFailed 😭😭😭
  #ATM_Deaths270 😭😭😭
  #bjp_killed700Farmers 😭😭😭
  #Modani_bjpGovt 😭😭😭
  #Whos_$20000Croers ? #Who_ChineseMan ?
  #KuzhalDhanYojana #bjp_loottilootti 😭😭😭 #bjp_divide_rule_failling
  UNDER CONGRESS 🇮🇳 GOVT IT WAS #1. ELECT INC CANDIDATES NOW 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳
  #raveendrannarayanan

  Like

 2. Reblogged this on Acmotherearth.org and commented:

  acmotherearth.blog/2023/05/02/%e0…

  youtube.com/live/jU1R5zWyL…

  40%Commission BJP Government 😭😭😭

  #NoteBandhi_bjp 😭😭

  #Whos_$20000Croers ? 

  #KuzhalDhanYojana  #bjp_loottilootti 😭😭😭 #bjp_divide_rule_failling

  UNDER CONGRESS 🇮🇳 GOVT IT WAS #1. ELECT INC CANDIDATES NOW 🇮🇳 🇮🇳 🇮🇳

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: